VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 • Výklad pojmov a definície
 • Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:
ARSalternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Zmluva / kúpna zmluvaje zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom objednávky zrealizovanej Kupujúcim elektronicky prostredníctvom Webového sídla Predávajúceho (elektronickou komunikáciou, alebo inou formou „na diaľku“) a následnej akceptácie tejto objednávky zo strany Predávajúceho, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar, Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar Predávajúcemu za dohodnutých podmienok celú kúpnu cenu. Takouto zmluvou je aj zmluva, uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom objednávky zrealizovanej Kupujúcim a prijatia objednávky Predávajúcim, za účelom vytvorenia a dodania tovaru špeciálne vymieneného (tzv. tovar na objednávku podľa vlastných preferencií)
Kupujúcifyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyjadrila súhlas so znením Zmluvy a uzavrela ju s Predávajúcim
Tovarvšetky výrobky / tovar aktuálne nachádzajúce sa v ponuke e-shopu umiestneného na doméne www.mahasi.sk, vrátane ich modifikácií a všetky výrobky / tovar, zadané prostredníctvom Web portálu alebo iným spôsobom na diaľku (email, správa cez Facebook, Instagram a pod.), ktoré sú vyhotovené podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho; Všetok tovar / výrobky sú autorskou (nestrojovou) výrobou Predávajúceho. To znamená, že vyhotovenie konkrétneho tovaru z toho istého druhu a teda vyhotovenie konkrétneho ponúkaného modelu, podľa písm. a) tohto odseku, nebude nikdy rovnaké, a môže sa v závislosti od okolností líšiť svojím finálnym dizajnom v rozsahu maximálne 10%, pričom s ohľadom na to sa tovar nepovažuje za vadný a Kupujúci nemá v tomto rozsahu nároky z vád tovaru.
Predávajúcisamostatne zárobkovo činná osoba  Petra Paštéková, so sídlom Spádová 1144/20, 926 01 Sereď, IČO: 51 606 593, zápis v ZRSR vedený Okresným súdom Galanta, živnostenským odborom, číslo živnostenského registra: 220-33654 Tel. č.: 0904 534511 Email: petra.pastekova@mahasi.sk 
Subjekty ARSSlovenská obchodná inšpekcia a iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR, ktoré sú oprávnené na ARS v zmysle § 3 Zákona o ARS 
Súbor “cookie”malý zväčša textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú na pevný disk užívateľa; tento súbor identifikuje špecifické informácie z predošlých navštívení daných webových stránok
VOPtieto všeobecné obchodné podmienky tvoriace neoddeliteľnú súčasť Zmluvy
Webové sídloInternetový obchod – e-shop umiestnený na doméne www.mahasi.sk 
Zákon č. 102/2014zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 250/2007zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
Zákon o ARSzákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov
ZEKzákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
Zmluvné stranyspoločné označenie Predávajúceho a Kupujúceho
GDPRnariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
 • Úvodné ustanovenia
 • Predávajúci prevádzkuje Webové sídlo.
 • Webové sídlo je internetový obchod (e-shop) zameraný na predaj jedinečných ručne vyšívaných umeleckých šperkov, svadobných koruniek, diadémov, čeleniek, náušníc a iných svadobných doplnkov, a iné umelecké šperky a tovary uvedené na Webovom sídle (ďalej ako „tovar“). Všetok tovar je autorskou výrobou Predajcu.
 • Kupujúci je povinný sa riadne oboznámiť s týmito VOP pred zaslaním objednávky prostredníctvom Webového sídla, prípadne prostredníctvom emailu, správy cez Facebook alebo Instagram.
 • Týmito VOP sú upravené zmluvné vzťahy vzniknuté uzatvorením kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci má možnosť oboznámiť sa pri tvorbe objednávky (vypĺňaní objednávkového formuláru) na Webovom sídle s obsahom Zmluvy vrátane týchto VOP. Kupujúci vyjadrí svoj súhlas s obsahom Zmluvy zadaním a odoslaním objednávky zrealizovanej elektronicky prostredníctvom Webového sídla Predávajúceho (alebo inými prostriedkami  „na diaľku“), a to najmä využitím funkcie – stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. K uzavretiu Zmluvy medzi Zmluvnými stranami dochádza v momente, keď Predávajúci odošle Kupujúcemu akceptáciu (potvrdenie) objednávky, ktorá zväčša obsahuje aj faktúru za objednané služby, a môže obsahovať aj aktuálne znenie týchto VOP. Takáto akceptácia (potvrdenie) objednávky Predávajúceho sa zároveň považuje aj za potvrdenie o uzavretí Zmluvy v zmysle ust. § 6 ods. 1 Zákona č. 102/2014.
 • Kupujúci je povinný pri tvorbe objednávky prostredníctvom Webového sídla uviesť úplne a pravdivo všetky požadované informácie a údaje. Ak si Kupujúci túto povinnosť nesplní, Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho k ich doplneniu. V prípade, že si Kupujúci svoju povinnosť uvedenú v tomto bode VOP nesplní v primeranej dobe ani po márnej výzve Predávajúceho, k uzavretiu Zmluvy nedôjde alebo, ak už Zmluva bola uzavretá potvrdením objednávky podľa bodu 2.5, považuje sa za zrušenú momentom prijatia oznámenia o zrušení objednávky.
 • V prípade, že Kupujúci zrealizuje objednávku u Predávajúceho prostriedkami mimo Webového sídla (napr. emailom, prostredníctvom správ na Facebooku, Instagrame a pod.) a Predávajúci ju akceptuje, aplikujú sa na jeho zmluvný vzťah s Predávajúcim primerane ustanovenia týchto VOP. Kupujúci uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že sa s VOP vopred oboznámil.
 • Pri zadaní objednávky tovaru je Predávajúci viazaný predovšetkým účelom, ktorý má tovar zabezpečovať, ako aj technickými možnosťami. Predávajúci si preto vyhradzuje právo upozorniť Kupujúceho na prípadnú vhodnosť/nevhodnosť použitého materiálu alebo aplikovaného technologického postupu, prípadne mu uviesť a odporučiť iné úpravy ním zadanej objednávky, tak aby ju bolo možné v čo najkratšom čase a najefektívnejšie dokončiť a vybaviť. V prípade, ak Kupujúci takýto návrh od Predávajúceho nezoberie do úvahy a bude trvať naďalej na vyhotovení tovaru podľa nevhodných požiadaviek, má Predávajúci právo odmietnuť vyhotovenie tovaru, alebo pokračovať v zhotovovaní tovaru (na naliehanie Kupujúceho) avšak v takom prípade Predávajúci nezodpovedá za prípadné vady ani škody.
 • Cena a platobné podmienky
 • Ceny tovaru na základe Zmluvy uvedené na Webovom sídle v čase zrealizovania objednávky zo strany Kupujúceho sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ sa výslovne nedohodnú inak. Cena tovaru je konečná a zahŕňa všetky náklady Predávajúceho na tovar.
 • K cene tovaru budú pripočítané náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, pokiaľ si ich konkrétna objednávka Kupujúceho vyžaduje. O celkovej cene tovaru vrátane nákladov uvedených v predchádzajúcom ustanovení tohto bodu VOP bude Kupujúci informovaný pred odoslaním objednávky. Dokladom o predaji bude vystavený daňový doklad doručený Kupujúcemu najneskôr s tovarom.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje Predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
 • Cena je splatná do dňa uvedeného na faktúre od doručenia faktúry Kupujúcemu, najneskôr však pri prevzatí doručovaného tovaru. Cenu za tovar môže Kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
 • prevodom na účet;
 • platobnou kartou;
 • prostredníctvom účtu PayPal;
 • prostredníctvom aplikácie Payout;

, alebo iným spôsobom, o ktorom bude Kupujúci informovaný pred odoslaním svojej objednávky.

 • Predávajúci na základe objednávky vystaví a elektronicky odošle Kupujúcemu faktúru na jeho e-mailovú adresu. Faktúra sa považuje za doručenú dňom jej odoslania od Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho. Fakturačné údaje sú povinnou náležitosťou objednávky, ktoré je Kupujúci povinný vyplniť priamo v objednávkovom formulári na Webovom sídle.
 • V prípade bezhotovostnej úhrady ceny objednaného tovaru sa za okamih jej úhrady považuje okamih pripísania sumy na účet Predávajúceho.
 • V prípade záujmu Kupujúceho o tovar podľa ods. 11. bod 4 písm. b) týchto VOP (špecificky vymienený tovar podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho) je výlučne na dohode Predávajúceho s Kupujúcim, akým spôsobom bude kúpna cena tovaru zo strany Kupujúceho uhradená. Kupujúci je avšak v prípade takéhoto tovaru povinný uhradiť, do 5-tich pracovných dní po finálnom potvrdením objednávky Predávajúcim, zálohu na kúpnu cenu vo výške 35% z kúpnej ceny tovaru (ďalej ako „záloha“). Záloha sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na bankový účet Predávajúceho. Pokiaľ Kupujúci neuhradí zálohu, nie je Predávajúci povinný začať zhotovovať tovar. Kúpna cena za tovar je finálna a zahŕňa všetky náklady Predávajúceho súvisiace so zhotovením tovaru (cena materiálu, energie, práca a pod.). Kúpna cena tovaru sa môže meniť v prípade, ak Kupujúci v procese zhotovovania tovaru požiada Predávajúceho o podstatnú zmenu tovaru (dizajnu, materiálového zloženia, spôsobu vyhotovenia), ktorá sa v podstatných častiach odlišuje od pôvodne dohodnutého tovaru, pričom v takomto prípade sa cena navýši na základe dohody zmluvných strán, a to v závislosti od Predávajúcim predpokladaného navýšenia množstva práce a navýšenia ceny materiálu potrebného pre zhotovenie tovaru. Takéto navýšenie je možné vykonať aj opakovane a to v závislosti od požiadaviek Kupujúceho, pričom Predávajúci nie je povinný pokračovať v zhotovovaní tovaru v prípade ak sa s Kupujúcim nedohodnú na podmienkach požadovanej zmeny zo strany Kupujúceho (napr. predĺženie času potrebného na zhotovenie tovaru, navýšenie kúpnej ceny a pod.). 
 • Kupujúci berie na vedomie, že zhotovenie tovaru podľa ods. 3.7. týchto VOP je časovo náročný proces a že Predávajúci má možnosť vykonať len obmedzený počet takýchto realizácií počas kalendárneho roku. Z tohto dôvodu Kupujúci berie na vedomie, že zálohová platba na kúpnu cenu tovaru podľa ods. 3.7. týchto VOP slúži zároveň aj ako rezervácia termínu a času u Predávajúceho na zhotovenie tovaru. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že v prípade ak dôjde k ukončeniu kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov na strane Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený ponechať si celú zálohovú platbu Kupujúceho.
 • Predávajúci môže podľa vlastného uváženia poskytovať poukážky v rôznej hodnote v podobe voucherov, ktoré je možné uplatniť v podobe úhrady celej alebo časti kúpnej ceny, a to podľa podmienok zverejnených Predávajúcim. V každom prípade, ak chce Kupujúci uplatniť voucher, je povinný Predávajúcemu preukázateľne oznámiť identifikačné číslo voucheru a na požiadanie aj ho predložiť na inšpekciu. 
 • Dodacie podmienky
 • Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu, v prípade tovaru podľa ods. 1.1. bod 4 písm. a) týchto VOP, v objednanom množstve a kvalite, s ohľadom na možnú a prípustnú odchýlku v dizajne a zhotovení (z dôvodu autorského nestrojového zhotovovania tovaru – každý jeden tovar, aj z rovnakého modelu je v nepodstatných detailoch odlišný).
 • Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu, v prípade tovaru podľa ods. 1.1. bod 4 písm. b) týchto VOP, v objednanom množstve a kvalite, pričom Kupujúci je po dohode s Predávajúcim oprávnený vykonať osobnú inšpekciu tovaru v ateliéroch Predávajúceho. V prípade vykonania finálnej inšpekcie tovaru Kupujúcim, nie je Kupujúci po jej vykonaní oprávnený uplatniť žiadne pripomienky týkajúce sa dizajnu či kvality tovaru. Nároky z vád tovaru sa riadi ustanoveniami týchto VOP a Občianskeho zákonníka.
 • Kupujúci má možnosť prevziať si objednaný a dokončený tovar buď osobne v ateliéri Predávajúceho, alebo Predávajúci zašle tovar Kupujúcemu prostredníctvom poštového kuriéra ako doporučenú zásielku. Odovzdanie tovaru, prípadne jeho zaslanie kuriérom je Predávajúci povinný uskutočniť až po úplnom uhradení celej kúpnej ceny tovaru zo strany Kupujúceho. To znamená, že Kupujúci je pred prevzatím tovaru povinný vždy uhradiť plnú kúpnu cenu tovaru, prípadne jej doplatok / rozdiel medzi zálohovou platbou a celou kúpnou cenou. Predávajúci nie je povinný tovar Kupujúcemu odovzdať ak Kupujúci neuhradil celú kúpnu cenu tovaru, zároveň v takomto prípade nie je Predávajúci povinný Kupujúcemu vrátiť už uhradené časti kúpnej ceny.
 • Predávajúci vyvinie všetko úsilie k tomu, aby bol tovar Kupujúcemu doručený v lehote najneskôr do 15 dní vrátane zabezpečenia dodania tovaru prostredníctvom tretej osoby. Lehota 10 dní sa počíta odo dňa nasledujúceho po úplnom uhradení kúpnej ceny v prípade tovarov podľa ods. 1.1. bod 4. písm. a) týchto VOP.  Predávajúci je na tieto účely oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím 10 dňovej lehoty. V prípade tovarov podľa ods. 1.1. bod. 4. písm. b) týchto VOP si zmluvné strany dohodnú lehotu dodania individuálne.
 • V prípade, že je na Webovom sídle uvedená pri konkrétnom tovare iná dĺžka dodacej lehoty, než je uvedená v týchto VOP, platí dĺžka dodacej lehoty uvedená na Webovom sídle.
 • V prípade, že Predávajúci z akéhokoľvek dôvodu nedokáže zabezpečiť dodanie tovaru v rámci dodacej lehoty v zmysle bodu 4.3. a 4.4. týchto VOP, je povinný o tom Kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať. V prípade ak má byť podľa informácie Predávajúceho zaslanej Kupujúcemu lehota na dodanie predĺžená o viac ako 3 pracovné dni, je Kupujúci v takomto prípade oprávnený svoju objednávku zrušiť, čím dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, alebo má Kupujúci nárok na primeranú zľavu z ceny, pričom na výške zľavy z kúpnej ceny sa musia s Predávajúcim dohodnúť.
 • Ak Predávajúci z akéhokoľvek dôvodu na strane Predávajúceho, okrem prípadov vyššej moci, nedokáže Kupujúcemu objednaný tovar dodať, je povinný o tom Kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať a do 14 pracovných dní mu vrátiť zaplatenú cenu za tovar, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Vrátením zaplatenej ceny zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim zaniká. V takomto prípade, ak je tovar možné použiť aj ak nie je finálne dokončený a Kupujúci oň prejaví záujem, je Predávajúci povinný vyhotoviť vyúčtovanie, kde uvedie cenu materiálu, ktorý použil na zhotovenie tovaru (v štádiu jeho aktuálnej dokončenosti), a cenu práce, ktorú na tovar vynaložil. Predávajúci je oprávnený nadobudnúť vlastníctvo k takémuto nedokončenému tovaru uhradením celej ceny za materiál použitý na zhotovenia tovaru v aktuálnom štádiu dokončenosti a uhradením 40% ceny práce vynaloženej Predávajúcim pri zhotovovaní tovaru.
 • Miestom dodania tovaru je dodacia adresa, ktorá je uvedená v objednávke Kupujúceho alebo, ak sa podľa Zmluvy má dodanie tovaru realizovať v prevádzkových priestoroch Predávajúceho (tzv. osobný odber), miestom dodania objednanej služby je adresa týchto prevádzkových priestorov Predávajúceho (ateliér).
 • Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu akýmkoľvek preukázateľným spôsobom o čom bude vyhotovený preberací / odovzdávajúci protokol.
 • Predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru Kupujúcemu odoprieť do doby zaplatenia celej kúpnej ceny.
 • Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar za podmienok dohodnutých v Zmluve (dodacia lehota, miesto dodania a pod.).
 • Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci mu v prílohe emailu, ktorým došlo k akceptácii (potvrdeniu) objednávky Kupujúceho, okrem prípadnej faktúry môže doručiť aj aktuálne znenie VOP. Ak je to možné, Predávajúci môže Kupujúcemu doručiť písomné vyhotovenie aktuálneho znenia VOP aj spolu s tovarom. 
 • Kupujúci je povinný skontrolovať doručený tovar, ako aj jeho obal ihneď po prevzatí, a to za prítomnosti prepravcu. V prípade, že Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, túto skutočnosť oznámi doručujúcej tretej osobe a vyhotoví záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí prepravca. O tej skutočnosti je Kupujúci povinný bezodkladne informovať Predávajúceho. V prípade ak Kupujúci zistí poškodenie tovaru bezprostredne po rozbalení doručeného tovaru, je povinný bezodkladne, najneskôr v deň prijatia zásielky, vyhotoviť o tom podrobnú fotodokumentáciu a zaslať ju aj s informáciou o zásielke Predávajúcemu na jeho emailovú adresu petra.pastekova@mahasi.sk. V opačnom prípade nie je možné na námietky Kupujúceho vzťahujúce sa na poškodenie tovaru prihliadať. Tým nie sú dotknuté nároky Kupujúceho plynúce z vád tovaru.
 • Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho
 • Kupujúci je povinný:
 • pri vytvorení objednávky tovaru explicitne uviesť ak je to možné veľkosť, množstvo, spôsob spracovania, výber použitého materiálu, prípadne ďalších náležitostí, pričom berie na vedomie ustanovenie čl. II ods. 2.7 VOP;
 • uhradiť Predávajúcemu vopred zálohovú platbu alebo celú špecifikovanú konečnú kúpnu cenu (vrátane nákladov) v lehote splatnosti;
 • prevziať Predávajúcim doručovaný tovar.
 • Predávajúci je povinný:
 • dodať tovar Kupujúcemu riadne a včas;
 • vyhotoviť a odovzdať Kupujúcemu doklad o kúpe.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 • Odstúpenie od Zmluvy Kupujúcim – spotrebiteľom
  • Objednaním tovaru cez Webové sídlo dáva Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom svoj výslovný súhlas s dodaním tovaru a prehlasuje, že bol poučený a porozumel poučeniu, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo odstúpiť od Zmluvy od tovaru, ktorý je vyhotovený podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho (spotrebiteľa), vyrobený na mieru alebo určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napríklad pridaním mena, špeciálnym gravírovaním a pod.) – tovar podľa ods. 1.1 bod 4. písm. b) týchto VOP.
  • Spotrebiteľom sa rozumie výhradne fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  • V prípade, ak by si Kupujúci – spotrebiteľ objednal tovar, ktorý nie je vyhotovený na mieru – tovar podľa ods. 1.1. bod 4. písm. a) týchto VOP a teda nespadá pod výluky možnosti odstúpenia od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu.
  • V prípade ak Kupujúci stornuje svoju objednávku do dňa odoslania tovaru, nie je Predávajúci oprávnený účtovať mu akékoľvek poplatku, ani sankcie. Kupujúci je tak povinný vykonať písomne alebo prostredníctvom e-mailu.
  • Na odstúpenie od Zmluvy a VOP Kupujúci – spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár, ktorý je prístupný na Webovom sídle Predávajúceho a ktorý Predávajúcemu po vyplnení Kupujúci – spotrebiteľ zašle poštou na adresu sídla alebo e-mailom na adresu petra.pastekova@mahasi.sk (ak Kupujúci využije túto druhú možnosť, prijatie odstúpenia Predávajúci bezodkladne potvrdí takisto e-mailom). Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak Kupujúci – spotrebiteľ zašle svoje oznámenie o uplatnení svojho práva na odstúpenie (teda vzorový formulár) pred tým, ako uplynie 14-dňová lehota na odstúpenie.
  • Vyjadrením súhlasu s týmito VOP (pristúpením k nim) Kupujúci – spotrebiteľ potvrdzuje, že bol riadne poučený o všetkých súvislostiach medzi jeho právom na odstúpenie a dodaním tovaru v zmysle tejto časti VOP.
  • Po odstúpení od Zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Úhrada vrátenia platieb bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená cena a súvisiace náklady, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  • V prípade odstúpenia od Zmluvy je Kupujúci povinný zaslať neporušený a nepoškodený tovar späť Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. 
  • V prípade ak Kupujúci vrátiť Predávajúcemu tovar poškodený, je povinný Predávajúcemu uhradiť cenu potrebnú pre vykonanie opravy tovaru a v prípade ak oprava nie je možná, alebo v prípade ak Kupujúci nevráti Predávajúcemu tovar vôbec, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho úhradu náhrady škody vo výške celkovej kúpnej ceny tovaru uvedenej na Webovom sídle. Kupujúci je povinný takúto náhradu škody uhradiť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Predávajúceho, ktorá môže byť nahradená aj formou výzvy elektronickými prostriedkami. 
  • Zmluvné strany si zároveň pre prípad, že by Kupujúci nevrátil tovar Predávajúcemu po tom čo odstúpil od kúpnej zmluvy, dohodli aj nárok Predávajúceho voči Kupujúcemu na zmluvnú pokutu vo výške celej kúpnej ceny nevráteného tovaru, ktorú sa Kupujúci zaväzuje uhradiť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy, ktorá môže byť nahradená aj formou výzvy elektronickými prostriedkami. Nárokom Predávajúceho na zmluvnú pokutu nie sú dotknuté jeho nároky na náhradu škody voči Kupujúcemu podľa týchto VOP. Tzn. oba nároky Predávajúceho koexistujú popri sebe a nie sú limitované vzájomne ich výškou.
 • Reklamačný poriadok a zodpovednosť Predávajúceho za vady
 • Kupujúci je oprávnený oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom Predávajúceho.
 • Predávajúci zodpovedá za vady tovaru.
 • Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru.
 • Po prevzatí tovaru je Kupujúci povinný si prezrieť tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak Kupujúci pri prevzatí tovaru zistí chyby, vady alebo iné nedostatky, oznámi zistené skutočnosti Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu, poštou alebo telefonicky bezodkladne, najneskôr v deň prevzatia tovaru.
 • V prípade, ak Kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene) alebo obdrží so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdrží žiaden doklad o nákupe, ihneď informuje Predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 • V prípade, ak Kupujúci zistí výrobné chyby, kontaktuje bezodkladne Predávajúceho telefonicky alebo e-mailom. Reklamácia môže byť vybavená rýchlejšie, ak použijete Reklamačný protokol, ktorý  bude k tovaru priložený alebo je dostupný na Webovom sídle Predávajúceho. Reklamačný protokol alebo Kupujúcim zvolenú formu reklamácie je potrebné zaslať s chybným tovarom na vlastné náklady Kupujúceho na adresu Predávajúceho, spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Pre rýchlejšie vyriešenie reklamácie by mal Kupujúci priložiť k vrátenej zásielke aj kópiu daňového dokladu, ktorý mu bol najneskôr s tovarom doručený alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru.
 • Oprávnene reklamovaný tovar bude Kupujúcemu opravený, vymenený za iný, ktorý si vyberie alebo budú Kupujúcemu vrátené peniaze. V prípade, ak bude reklamácia uznaná ako oprávnená, Kupujúci má právo na uhradenie vynaložených nákladov na reklamáciu. 
 • Pri spätnom zasielaní Kupujúci zabalí tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Tovar je vhodné zaslať buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Záručná doba je 24 mesiacov a začne plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená zákonná záručná doba iná. V prípade ak tovar nakupuje zákazník za účelom podnikania (na firmu, SZČO) záručná doba je 12 mesiacov. 
 • Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 • Ak ide o neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Doba vybavenia reklamácie

 • Reklamácia bude vybavená v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie a reklamačná doba začínajú plynúť dňom prijatia jasného oznámenia Kupujúceho o uplatnení reklamácie a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie Kupujúcemu, opravením tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo zamietnutím reklamácie, pričom o vybavení bude Kupujúci oboznámený písomne.
 • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu písomné potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 • O oprávnenosti reklamácie rozhodne Predávajúci do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady Predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia uplatnenia reklamácie a to bez ohľadu na skutočnosť, či Kupujúci reálne reklamovaný tovar doručil Predávajúcemu.
 • V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu s odborne odôvodneným stanoviskom. Náklady na prepravu v prípade neuznanej reklamácie znáša Kupujúci.

Zamietnutie reklamácie

 • Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 • Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 • Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Odborné posúdenie musí obsahovať: a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, c) popis stavu výrobku, d) výsledok posúdenia, e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
 • Ak Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu zaslanej elektronicky na emailovú adresu petra.pastekova@mahasi.sk. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie ARS Subjektu ARS. Návrh môže Kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS.
 • Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom celoeurópskej platformy ARS, ktorá je dostupná online tu:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 • ARS sa týka len sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. ARS sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR. Subjekt ARS môže od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.
 • Zánik Zmluvy
 • Zmluva môže okrem prípadov upravených príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov zaniknúť aj:
 • v dôsledku právnej skutočnosti predpokladanej týmito VOP,
 • v dôsledku odstúpenia niektorou zo zmluvných strán pre podstatné porušenie Zmluvy, alebo z iného dôvodu uvedeného v týchto VOP alebo v príslušnom všeobecne záväznom právnom predpise, alebo
 • na základe písomnej dohody Zmluvných strán.
 • Podstatným porušením Zmluvy na strane Kupujúceho sa rozumie neuhradenie kúpnej ceny, alebo aj len jej časti Kupujúcim riadne a včas.
 • Podstatným porušením Zmluvy na strane Predávajúceho sa rozumie nedodanie tovaru Kupujúcemu riadne a včas.
 • V prípade ak sa zmluvné strany, v zmysle ods. 3.7. týchto VOP nedohodnú na zmene rozsahu zhotovovania tovaru, navýšení kúpnej ceny a času potrebného na jeho dokončenie ani do 10 dní od doručenia požiadavky Kupujúceho na zmenu tovaru, má ktorákoľvek zmluvná strana práva kúpnu zmluvu jednostranne vypovedať, pričom výpoveď je účinná momentom jej doručenia druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že po doručení výpovede neplynie žiadna výpovedná lehota a kúpna zmluva sa zrušuje okamihom doručenia výpovede. Kupujúci je zároveň oprávnený ponechať si 100% zálohovej platby na kúpnu cenu, ktorú uhradil Kupujúci. 
 • V prípade, že Zmluva zanikla v dôsledku niektorej zo skutočností uvedených v bode 8.1 a) alebo b), Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká od počiatku, ak v týchto VOP nie je uvedené inak.
 • Zánik tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá Zmluvu ukončila (napr. odstúpením), sa nedotýka ustanovení Zmluvy týkajúcich sa poplatkov a ustanovení Zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po jej zániku ako napríklad zmluvné pokuty a náhrady škody.
 • Na doručovanie podľa týchto VOP a kúpnej zmluvy sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 • Súbory „Cookies“
 • Webové sídlo Predávajúceho používa Súbory “cookies” za účelom zabezpečenia lepších online služieb a pohodlnosti pri jeho prehliadaní. Používaním Webového sídla a súhlasom s týmito VOP Kupujúci udeľuje Predávajúcemu svoj súhlas s použitím Súborov “cookies”. Kupujúci berie na vedomosť, že ak navštívi Webové sídlo a v prehliadači má povolené prijímanie Súborov “cookies”, v zmysle ZEK sa považuje táto skutočnosť za prijatie podmienok používania Súborov “cookies”.
 • Súbory “cookies” Predávajúci používa k rozpoznaniu opakovaných návštev na Webové sídlo a pre zjednodušenie pohybu na ňom. Informácie zo Súborov “cookies” na Webovom sídle zhromažďuje Predávajúci preto, aby sa mohol lepšie sledovať počet nových a opakovaných návštevníkov, a tiež pre umožnenie internej analýzy navštívených stránok Webového sídla, aby sa lepšie porozumelo spôsobu ich používania. Tieto informácie používa Predávajúci trvale pre vylepšenie navigácie na Webovom sídle a poskytovaných služieb.
 • Súbory „cookies“ sú dátové súbory, ktoré prehľadávač ukladá v počítači alebo zariadení návštevníka. „Cookies“ nepoškodzujú vaše zariadenie. Bez súborov „cookies“ by prehliadanie a využívanie webovej lokality bolo komplikovanejšie.
 • „Cookies“, ktoré používame vám umožňujú pohyb na našej webovej lokalite a využívanie jeho základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, objednanie služieb či platby (základné cookies). Ďalším typom „cookies“ sú tzv. (funkčné/prevádzkové cookies), sú to  také, prostredníctvom ktorých môže webová lokalita zaznamenať nastavenia vášho internetového prehliadača, vaše prístupové heslo ak sa vyžaduje, vami uprednostňovaný jazyk a pod. „Cookies“ tiež môžu znemožňovať opakovanému zobrazovaniu toho istého obsahu. Vaša budúca návšteva webovej lokality tak môže byť rýchlejšia a komfortnejšia. „Cookies“ nám pomáhajú neustále skvalitňovať a  rozvíjať ponuku a nastavenia našich služieb a prispôsobovať ich práve vašim preferenciám a potrebám. Na základe „cookies“ možno sledovať, analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie služieb na webovej lokalite a následne vylepšovať obsah, funkčnosť či dizajn webovej lokality (analytické cookies). „Cookies“ môžeme tiež používať na efektívnejšie a relevantnejšie zacielenie marketingovej komunikácie, aby vyhovovala vašim preferenciám v závislosti od vašich online aktivít, ktoré „cookies“ dokážu zaznamenať (reklamné cookies). Okrem našich vlastných „cookies“ môžeme používať aj „cookies“ tretích osôb (napr. Google a Facebook), a to najmä na štatistické a marketingové účely (cookies tretích osôb), ktorých pravidlá používania nájdete na nasledujúcich webových stránkach:

Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 • V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo by vás významne ovplyvňovalo z hľadiska vašich práv a slobôd.
 • V žiadnom prípade však súbory „cookies“ nedokážu zhromažďovať žiadne informácie uložené v počítači návštevníka stránky.  Prehľadávač poskytuje webovej stránke prístup len k tým súborom „cookies“, ktoré už odoslal návštevníkovi, čím je zabezpečené súkromie návštevníka.
 • Na Webovom sídle môžu byť použité dočasné a trvalé Súbory “cookies”. Dočasné sa uchovávajú v zariadení Kupujúceho, kým príslušnú stránku Webového sídla neopustí. Trvalé Súbory “cookies” zostávajú na zariadení Kupujúceho do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania.
 • Kupujúci berie na vedomie, že najnovšie prehliadače umožňujú používateľom spravovať Súbory “cookies” podľa svojich potrieb. V niektorých prehliadačoch môže Kupujúci nastaviť pravidlá pre správu Súborov “cookies” jednotlivých stránok. Môže zakázať ukladanie Súborov “cookies” zo všetkých stránok okrem tých, ktorým dôveruje. V ponuke prehliadačov Kupujúci zväčša nájde položku “Vymazať údaje prehliadania”. To mu umožní vymazať Súbory “cookies” a ďalšie údaje stránok a doplnkov. Ďalšou funkciou prehliadačov je režim tzv. “súkromného prehliadania”. Pri tomto režime nebudú Kupujúceho návštevy webových stránkach vrátane Webového sídla zaznamenané v histórii prehliadania a preberania. Súbory “cookies” vytvorené v režime “súkromného prehliadania” sa po zavretí všetkých okien prehliadača automaticky vymažú.
 • Predávajúci bude rešpektovať, pokiaľ si Kupujúci nastavenie Súborov “cookies” zmení niektorým zo spôsobov uvedených v čl. 10 týchto VOP alebo zo spôsobov, ktorý mu ponúka jeho prehliadač. Kupujúci však berie na vedomie, že vypnutie niektorých Súborov “cookies” môže mať dopad na riadnu funkčnosť Webového sídla.
 • Vyššia moc
 • Ak niektorá zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje povinnosti v zmysle tejto Zmluvy z dôvodu, ktorý je mimo vôle oboch zmluvných strán (vyššia moc), takéto neplnenie povinností sa nebude považovať za porušenie tejto Zmluvy. Udalosti vyššej moci sú všetky nepredvídateľné okolnosti (napr. vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, povodeň, požiar, teroristický čin atď.), ktorým nie je možné predísť ľudskou silou, ktoré sú mimo vôle zmluvných strán a ktoré priamo bránia dotknutej zmluvnej strane vo výkone povinností v zmysle tejto Zmluvy. Na žiadosť druhej strany je dotknutá zmluvná strana povinná predložiť primeraný doklad potvrdzujúci udalosť vyššej moci vydaný štátnym orgánom alebo stavovskou organizáciou v krajine pôvodu.
 • Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, časové ohraničenia uvedené v tejto Zmluve budú posunuté primerane k trvaniu udalosti vyššej moci.
 • Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať v písomnej podobe alebo emailom a bezodkladne o každej hroziacej udalosti vyššej moci, ako aj o výskyte a predpokladanom trvaní udalosti vyššej moci. Za všetky škody spôsobené oneskoreným informovaním o hroziacej udalosti vyššej moci alebo o jej výskyte nesie zodpovednosť tá zmluvná strana, ktorá je zodpovedná za oneskorené informovanie.
 • Ak trvá udalosť vyššej moci dlhšie ako 30 dní, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek sankcií. Zmluvné strany sú si povinné vrátiť vzájomne poskytnuté plnenia a protiplnenia.
 • Záverečné ustanovenia

12.1 Na právne vzťahy týmito VOP neupravené sa bude primerane vzťahovať Občiansky zákonník, Zákon č. 102/2014, Zákon č. 250/2007, Zákon o ARS v prípade, že Kupujúci je spotrebiteľ v zmysle ust. § 2, písm. a) Zákona č. 250/2007 a Obchodný zákonník v prípade, že Kupujúci je podnikateľ, a ďalšie príslušné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.

  • Zmluvné strany sa dohodli, že ak je Kupujúci podnikateľ, nemá Kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v rámci 14 dní tak ako Kupujúci spotrebiteľ, pričom ich jednotlivé právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
  • Akékoľvek spory vzniknuté medzi Zmluvnými stranami v súvislosti so Zmluvou bude oprávnený rozhodnúť príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky podľa slovenského právneho poriadku.
  • Orgánom dohľadu, ktorému činnosť Predávajúceho podlieha je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra, Odbor výkonu dozoru. Na tieto orgány je Kupujúci oprávnený sa obrátiť v prípade záujmu o podanie sťažnosti na spôsob výkonu a realizácie jednotlivých činností Predávajúcim.
  • Kupujúci nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom rozširovať obsah Webového sídla, najmä nie je oprávnený tento obsah kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho ďalšieho komerčného využitia, pokiaľ sa Zmluvné strany výslovne nedohodnú inak. Kupujúci pristúpením k týmto VOP neodvolateľne súhlasí, aby Predávajúci prezentoval na svojom Webovom sídle v rámci svojej propagácie služby, ktoré boli Kupujúcemu poskytnuté.
  • Obsah týchto VOP môže byť kedykoľvek jednostranne zmenený. Na právne vzťahy vzniknuté pred zmenou týchto VOP sa vzťahuje verzia VOP platná v čase uzatvorenia zmluvy.
  • Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
  • VOP sú Kupujúcemu kedykoľvek dostupné na internetovej stránke Webového sídla.
  • Materiály, fotografie a texty publikované na Webovom sídle sú chránené autorským právom. Produkty a služby, ktoré sú na Webovom sídle uvedené, informácie o nich a ich vyobrazeniach môžu byť chránené ďalšími právami duševného vlastníctva dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
  • V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie VOP ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení VOP. Neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie VOP sa automaticky nahradí takým ustanovením právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré najbližšie vystihuje podstatu, význam a účel neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia VOP.
  • Tieto VOP sú účinné dňom  …………………

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od Zmluvy)

Komu:Petra Paštéková,  Spádová 1144/20, 926 01 Sereď


Týmto oznamujem, že odstupujem od Zmluvy:Dátum objednania/dátum prijatia*:
Číslo objednávky/číslo faktúry*:
Meno a priezvisko Kupujúci:


Adresa Kupujúci:


Číslo bankového účtu Kupujúceho pre vrátenie úhrady za službu, ak Kupujúci súhlasí s týmto spôsobom vrátenia (vo formáte IBAN):


Dátum:
Podpis Kupujúci: (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

* Nechodiace sa prečiarknite.

Reklamačný protokol

Adresa pre uplatnenie reklamácie:Petra Paštéková,  Spádová 1144/20, 926 01 Sereď


Popis vady:


Dátum prevzatia objednávky:
Číslo objednávky/číslo faktúry*:
Meno a priezvisko Kupujúceho:


Telefonický kontakt na Kupujúceho
E-mail Kupujúceho:


Dátum:
Podpis Kupujúceho: (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

* Nechodiace sa prečiarknite.

Poznámka: 

Ak ste sa rozhodli použiť tento formulár, zašlite ho prosím na našu adresuPetra Paštéková, Spádová 1144/20, 926 01 Sereďspolu s tovarom, kópiou faktúry alebo iným dokladom preukazujúcim zakúpenie tovaru. Tovar doručený na reklamáciu by mal byť z hygienických dôvodov čistý, v opačnom prípade môže byť reklamácia odôvodnene zamietnutá.